FOAL AUCTION OKTOBER 2023

Bekijk heel de veiling collectie

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Horse Select Auction (JM Company) organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper de veiling Horse Select Auction. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door Horse Select Auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Horse Select Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

1.2 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via Horse Select Auction aangeboden Paarden/pony's/veulens/embryo’s, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.3 Horse Select Auction is geen eigenaar van de geselecteerde veilingpaarden en heeft geen directe of indirecte belangen bij de veilingpaarden. De rol van Horse Select Auction is beperkt tot het bieden van een platform, waarop de potentiële kopers de mogelijkheid krijgen om geselecteerde, talentvolle en gezonde spring- of dressuurpaarden/pony’s/veulens/embryo’s te kopen direct van de eigenaar van de betreffende paarden.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

2.1 Algemene en bijzondere veilingvoorwaarden: de onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden van Horse Select Auction zijn van toepassing op de koopovereenkomst behoudens andersluidende afspraken tussen partijen dewelke uitdrukkelijk aanvaard worden door de koper. Elke bieder wordt geacht kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. De onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden zijn bijgevolg zonder meer van toepassing van zodra er geboden wordt.

2.2 Horse Select Auction voor JM Company, met maatschappelijke zetel te Zogge 72a, 9220 Hamme, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0438 646 569 die de veilingdienst faciliteert.

2.3 Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Horse Select Auction opdracht heeft gegeven om in naam van en voor rekening van de verkoper van één of meerdere paarden te verkopen middels een veiling.

2.4 Bieder: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de veilingwebsite van Horse Select Auction registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan de door Horse Select auction georganiseerde veiling.

2.5 Bod: het door de bieder op de veiling voor een kavel geboden bedrag te vermeerderen met de eventuele belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de veilingkosten).

2.6 Deelnemer: een verkoper en/of bieder.

2.7 Kavel: één of meerdere paarden die op de veilingwebsite van Horse Select Auction worden geveild.

2.8 Koper: de bieder aan wie toewijzing heeft plaatsgevonden.

2.9 Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen verkoper enerzijds en koper anderzijds die als gevolg van de toewijzing aan de hoogste bieder tot stand komt.

2.10 Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Horse Select Auction namens de verkoper, aan de bieder, dat het kavel waarop door de bieder een bod is uitgebracht aan de bieder is toegewezen en dat deze koper van het kavel wordt. De toewijzing zal gebeuren door Horse Select Auction.

2.11 Paarden: In onderstaande algemene en bijzondere veilingvoorwaarden dient te worden verstaan onder paard of paarden elk volwassen paard of veulen .

2.12 Paard: het paard aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het paard, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

2.13 Veulen: het veulen aangeboden op de veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het veulen, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

2.14 Persoonsgegevens: de (persoon)gegevens die bij registratie aan Horse Select Auction dienen te worden verstrekt om als bieder te kunnen bieden op de door Horse Select Auction georganiseerde veiling.

2.15 Veiling: de online veiling via de veilingwebsite Horse Select Auction.

2.16 Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen verkoper en koper door het faciliteren van een online veiling.

2.17 Veilingkosten: de kosten die een koper aan Horse Select Auction verschuldigd is na toewijzing voor de deelname aan een veiling en die vermeld worden op de veilingwebsite.

2.18 Veilingwebsite: de veilingwebsite waarop Horse Select Auction haar veilingdienst aanbiedt, betreft: www.horse-select.auction.

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID 

3.1 Door deelname aan de door Horse Select Auction georganiseerde veiling verklaren de deelnemers zich jegens elkaar en verklaart de bieder zich jegens Horse Select Auction gehouden om deze algemene en bijzondere veilingvoorwaarden na te komen en zich gebonden aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een deelnemer voortvloeien. Elke deelnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze, zonder enig voorbehoud, te hebben aanvaard.

ARTIKEL 4. SELECTIECOMITE

4.1 Horse-Select auction beschikt over een professioneel selectiecomite die uw paarden/pony’s/veulens zo nauwkeurig mogelijk beoordeelt alvorens ze op de veiling toegelaten worden. Horse-Select auction heeft getracht de beschikbare informatie over de paarden zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen.

ARTIKEL 5. REGISTRATIE VAN DE BIEDER 

5.1 Om te kunnen deelnemen aan de door Horse Select Auction georganiseerde veiling dient de bieder zich voor aanvang van de veiling te hebben geregistreerd op de door Horse Select Auction op de veilingwebsite voorgeschreven wijze. Voorts verklaart de bieder door zijn/haar deelname aan een veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende kavel een koopovereenkomst aan te gaan. Horse Select Auction behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De bieder dient zich op eerste verzoek van Horse Select Auction op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de veiling. De bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de bieder bij registratie alle door de bieder aan Horse Select Auction te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft bieder de verplichting om Horse Select Auction onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de bieder Horse Select Auction hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Horse Select Auction is mede namens de verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een bieder als gevolg van biedingen en vervolgens toewijzing die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de bieder.

ARTIKEL 6. PRIVACY VERKLARING 

6.1 Horse Select Auction zal de (persoons) gegevens van een bieder enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn.

ARTIKEL 7. BEVEILIGING 

7.1 Horse Select Auction spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. De bieder is jegens Horse Select Auction gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het internet.

7.2 De veilingwebsite kan links naar andere websites van derden bevatten. Horse Select Auction heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

ARTIKEL 8. DE VEILINGPROCEDURE 

8.1 De verkoper stelt via de door Horse Select Auction georganiseerde veiling een paard, of veulen, beschikbaar voor bemiddeling voor verkoop. Horse Select Auction treedt op als veilingdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door Horse Select Auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Horse Select Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. De duur van een veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Horse Select Auction gerechtigd is om een veiling te annuleren, op elk moment (vroegtijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Horse Select Auction onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een veiling niet voor alle bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de veiling gebruik kunnen maken. Horse Select Auction is hiertoe evenwel niet verplicht. Een bieder is verplicht om door of namens Horse Select Auction in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Geenszins kan Horse Select Auction voor dergelijke feitelijkheden aansprakelijk gesteld worden.

8.2 Indien er een bod uitgebracht in de laatste 5 minuten voor sluiting van de veiling, wordt de veiling verlengd met 5 minuten.

ARTIKEL 9. OMSCHRIJVING KAVELS 

9.1 Horse Select Auction is bij de omschrijving van een kavel op haar veilingwebsite afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Horse Select Auction is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus.

9.2 Bijzondere veilingvoorwaarden kunnen aangevuld worden bij een specifiek kavel, deze worden geacht gekend en aanvaard te zijn, wanneer een bod wordt uitgebracht op dit specifieke kavel.

 

ARTIKEL 10. HET BOD 

10.1 Een bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Horse Select Auction op de veilingwebsite wordt aangegeven. De veiling geschiedt "bij opbod”. Een bod van de bieder geldt als een aanbod aan de verkoper. De bieder is gebonden aan een bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere bieder die een bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens Horse Select Auction en (na toewijzing) jegens de verkoper voor de uit zijn/haar bod jegens Horse Select Auction en de verkoper voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die het bod uitbrengt verklaart namens een derde te handelen. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Horse Select Auction en (na toewijzing) jegens een verkoper. Horse Select Auction en de verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door verkoper ter veiling aangeboden kavel(s).

ARTIKEL 11. VERKOOP/VEILING

11.1 De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s worden verkocht, tenzij anders aangegeven. De veilingmeester mag op eigen initiatief een biedstaffel vaststellen voordat het bieden op een bepaald paard begint. Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de veilingmeester toegewezen, dan is die betreffende koper verplicht het rekeningbedrag te voldoen zoals in artikel 3 is berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer worden aangenomen en zal het opbieden worden hervat. Het veilingcomité beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het bieden ontstaan.

11.2 Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen aan het veilingbureau binnen de gestelde termijn. Indien de koper hieraan niet voldoet, is Horse Select Auction gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en/of het gekochte paard opnieuw te veilen, dan wel het gekochte paard toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daarvoor veroorzaakte schade aan Horse Select Auction te vergoeden, onverminderd de overige rechten van Horse Select Auction. De schade bestaat uit de commissietoeslag (10% + BTW) op de afslagprijs + het verschil tussen het door de koper geboden bedrag en het uiteindelijk gerealiseerde bedrag + het bedrag van een all-in inschrijfgeld (+ BTW). Het schadebedrag is direct opeisbaar.

11.3 Het is Horse Select Auction toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de veiling door het sluiten van een overeenkomst met de betreffende bieder/koper afhankelijk te stellen van het stellen van zekerheid voor de te betalen koopprijs door bankgarantie, letter of credit of een andere vorm van zekerheid.

ARTIKEL 12. AFREKENING VEILINGBEDRAG EN VEILINGKOSTEN

12.1 Het door de koper te betalen bedrag wordt als volgt berekend/vastgesteld:

   Afslagprijs hoogste bod voor het paard + BTW
[Het BTW-% wordt per paard aangegeven in de catalogus]

   + vermeerderd met commissietoeslag van 10% op de afslagprijs + BTW
[21% BTW t.o.v. JM Company BV België]

  = Te betalen bedrag
[De uiteindelijk aangerekende BTW is afhankelijk van het BTW-stelsel van de koper, verkoper/paard en land van export (Zie ook punt 8.)]

12.2 Het door de koper betalen bedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bankoverschrijving. Verrekening van eventuele tegenvorderingen is uitgesloten.

ARTIKEL 13. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST 

13.1  koopovereenkomst komt tot stand als gevolg van toewijzing aan de hoogste bieder. De veiling staat onder toezicht van een openbaar ambtenaar dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt. Deelname aan een veiling betekent voor een bieder niet dat een kavel zond”er meer aan hem wordt verkocht.

ARTIKEL 14. ACTURATIE EN BETALING 

14.1 Een koper is aan Horse Select Auction veilingkosten verschuldigd dewelke 10 % van het door de koper laatst uitgebrachte bod bedragen. De veilingkosten zijn te vermeerderen met 21% BTW. Horse Select Auction verzendt aan de koper een factuur voor de door de koper aan Horse Select Auction verschuldigde veilingkosten. Daarnaast ontvangt de koper een factuur van de verkoper betrekking hebbende op de aankoopprijs één en ander gebeurlijk te vermeerderen met 21% BTW indien de paarden verkocht worden met toepassing van BTW. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum. Indien de koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door Horse Select Auction voorgeschreven wijze, is de koper in verzuim jegens Horse Select Auction en jegens de verkoper en hebben Horse Select Auction en de verkoper recht op intresten à 10% per jaar tot op de dag van de volledige betaling, alsook op een onherleidbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag. Indien de verkoper of de koper de koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, dan wel lastens koper of verkoper ontbonden wordt, blijft de koper jegens Horse Select Auction de veilingkosten verschuldigd onverminderd enig ander recht van Horse Select Auction in dat geval. Werd de factuur betreffende de verkoop van het paard of embryo na 7 dagen niet betaald, dan kan de Horse Select Auction de verkoop als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging ontbonden verklaren en dan blijft de kavel in eigendom van de oorspronkelijke verkoper.

ARTIKEL 15. VEULEN 

15.1 Bij veiling van een veulen betaalt de koper de volledige koopsom (hoogste bod + veilingkosten + mogelijke btw) op rekening van Horse Select Auction. De eigendomsoverdracht van het veulen vindt plaats op het moment van toewijzing in de veiling, maar de verkoper blijft verantwoordelijk voor het veulen tot het moment van levering aan de koper. De verkoper verbindt zich ertoe met de koper een gezond akkoord te 15.2 bereiken over het spenen en de levering van het veulen. Het veulen moet bij het spenen minimaal 150 dagen oud zijn. Tenzij anders overeengekomen tussen de koper en de verkoper, moet de verkoper het veulen afleveren bij de Belgische koper. Een buitenlandse klant haalt het veulen altijd op bij de verkoper, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.

15.3 Horse Select Auction zal de verkoper betalen als een ondertekend leveringsbewijs van het veulen bij de veilingcommissie aankomt. Levering kan niet zonder het paspoort van het veulen.

ARTIKEL 16. AFNAME 

16.1 De koper is verplicht het aangekochte paard of veulen af te nemen op de door Horse Select Auction vastgestelde plaats en tijd op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. Het paard of veulen moet uiterlijk 7 dagen na toewijzing afgehaald worden. De levering van de paarden vindt plaats door het ter beschikking stellen van de paarden aan de koper of een door hem aangestelde vervoerder. Het risico is voor de koper vanaf het moment van levering aan de koper of aan een door hem aangestelde vervoerder. De afname geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom, de veilingkosten en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de paarden door Horse Select Auction bijgehouden worden op risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval stallings- en vervoerskosten, aan Horse Select Auction te voldoen, in welk geval paarden pas geleverd worden door afname indien en zodra de koper eveneens voornoemde kosten volledig heeft voldaan.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELIJKHEID 

17.1 Iedere andere aansprakelijkheid van Horse Select Auction is uitgesloten. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van Horse Select Auction beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Horse Select Auction beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag aan veilingkosten dat Horse Select Auction ontvangt in het kader van de door haar uitgevoerde opdracht. Horse Select Auction maakt de koper attent op de mogelijkheid om het aangekochte kavel te laten verzekeren. Als om gelijk welke reden de koper weet op te eisen dat de koop nietig of ontbonden wordt verklaard, dan is het de verkoper van het paard die daaraan moet tegemoetkomen.

ARTIKEL 18. VEILINGPAARDEN; AANSPRAKELIJKHEID

18.1 De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze op de website www.horse-select.auction zijn aangegeven.

18.2 Van de sportpaarden die via de veiling verkocht zullen worden, wordt in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de veiling een röntgenologisch inspectie gevraagd. Een gebruikelijke klinische (sportpaarden)keuring wordt in een periode van 45 dagen vóór de veiling gevraagd.

18.3  Horse Select Auction heeft aldus getracht dat er gezonde sportpaarden worden aangeboden op de veiling, i.e. die qua gezondheid geschikt zijn voor de sport. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan Horse Select Auction er niet voor instaan dat de geveilde sportpaarden ook bij aflevering zowel klinisch als röntgenologisch gezond zijn. 

18.4  Het feit dat er keuringen en rapporten worden gevraagd, betekent niet dat deze steeds (tijdig) beschikbaar zijn en/of geen eventuele opmerkingen kunnen bevatten. Horse Select Auction kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld door kopers voor vorderingen uit hoofde van non-conformiteit (of andere rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op deze feitelijke grondslag) met betrekking tot de gezondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te veilen paarden.

18.5 De informatie is erop gericht een zo goed mogelijke indruk te geven van de paarden, echter zonder de pretentie volledig te zijn. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie op de website en in de veilingcatalogus, op het veilingterrein of tijdens de veiling. Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie op de website en/of in de veilingcatalogus. Door het ondertekenen van het verkoopcontract bevestigt de koper dat hij op de hoogte is van de informatie van het paard en de beschikbaarheid of het eventuele ontbreken van informatie/keuringen/rapporten op het moment van de veiling. De koper koopt aldus het paard in de toestand waarin het zich bevindt bij de ondertekening van het verkoopcontract.

18.6 Horse Select Auction is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan voorafgaand aan, ten tijde van en/of na de Veiling, behoudens indien deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Horse Select Auction en daaronder begrepen personen die met leiding van deze venootschap zijn belast.

ARTIKEL 19. AFGIFTE, RISICO- EN EIGENDOMSVERDRACHT

19.1 Direct na de gunning van een paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte paard over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren, overgedragen aan de betreffende koper. De koper zal Horse Select Auction en verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.

19.2 De eigendom van het verkochte paard gaat op de koper over op het moment van afname, doch niet eerder dan nadat de koper alle volledige koopsommen en schulden en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan Horse Select Auction zal hebben voldaan.

19.3 De koper is verplicht het gekochte paard af te nemen op de door Horse Select Auction/verkoper vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen 5 dagen na afloop van de Veiling. Indien Horse Select Auction/verkoper daarom verzoekt gebeurt dit op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van het gekochte paard vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de koper ophalen/ontvangen van het gekochte paard. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het overige verschuldigde door de koper is voldaan. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zal het verkochte paard door Horse Select Auction/verkoper worden weggehaald en worden gestald voor rekening en risico van de koper. De koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de stallingskosten, aan Horse Select Auction en/of verkoper te vergoeden.

ARTIKEL 20. TEKORTKOMINGEN (WAARONDER STALONDEUGDEN)

20.1 Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen drie weken na veilingdatum de verkoper (met kopie aan Horse Select Auction) daarvan op de hoogte heeft gesteld per aangetekende brief.

20.2 Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte paard, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken zoals luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten gedurende een periode van 2 x 24 uur na feitelijke aflevering aan de koper.

20.3 Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 6.2. genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de verkoopovereenkomst te ontbinden. Koper zal in dat geval het gekochte paard zo snel mogelijk retourneren aan verkoper. Tot het moment van aflevering zal koper als goed bewaarder zorg dragen voor het paard. Verkoper zal het paard aanvaarden en binnen 7 dagen na teruglevering van het paard de koopprijs exclusief commissietoeslag terugbetalen. Verkoper is niet aansprakelijk voor het vergoeden van verdere schade aan de zijde van de koper. Horse Select Auction is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van de ontbinding. De ontbinding van de koopovereenkomst tast de rechtsgeldigheid van de bemiddelingsovereenkomst tussen Horse Select Auction en koper niet aan.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTBANK 

21.1 De openbaar ambtenaar beslecht in eerste en tevens laatste aanleg alle betwistingen die tijdens de veiling aangaande de toewijzing zouden kunnen ontstaan. De bemiddeling en tussenkomst van Horse Select Auction en de verkoop geschieden overeenkomstig de Belgische wetgeving.

21.2 Alle geschillen moeten binnen de 5 werkdagen schriftelijk gemeld worden aan het veilingcomité van Horse Select Auction.

21.3 In geval van een geschil tussen de partijen zullen zij zich inspannen om dit geschil minnelijk op te lossen. Mocht één van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank aangeduid door Horse Select Auction bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen Horse Select Auction en andere partijen.

ARTIKEL 22. OVERIGE BEPALINGEN 

22.1 Horse Select Auction behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden aan te passen. In geval van aanpassingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende veiling.

22.2 Na de aankoop stuurt Horse Select Auction een betaalverzoek naar de koper met alle bedragen en bankgegevens. Na ontvangst van alle volledige betalingen op rekening van Horse Select Auction, wisselt Horse Select Auction de contactgegevens van de koper en de verkoper en vice versa uit om de overdracht van de paarden, paspoorten en facturen of private koopovereenkomsten af te spreken.

22.3 Bankoverschrijvingen kunnen enige tijd duren. Laat het transport pas regelen na bevestiging van betaling door JM Company. Er mogen geen paarden/paspoorten worden overgedragen aan de koper of transporteur of andere derde partijen voordat Horse Select Auction schriftelijk heeft bevestigd dat de volledige betalingen zijn geverifieerd op het account van Horse Select Auction. (niet op basis van schermafbeeldingen of betalingsoverzichten).

22.4 Export in EU - Intracommunautaire levering. Kopers dienen het juiste btw-nummer en ondertekende document "Vervoersverklaring" naar Horse Select Auction te sturen.

22.5 Export buiten EU: De toepasselijke btw dient vooraf te worden betaald of als een deposito en deze wordt terugbetaald nadat de koper het officiële douanedocument van de export bezorgt binnen 6 weken na betaaldatum. Na 6 weken dient de BTW door de koper zelf te worden teruggevorderd in het land van bestemming.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie